Chi tiết

 

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 28 và sáng ngày 29/12/2020

Ngày 27-12-2020 - Lượt xem: 1130

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 28 và sáng ngày 29/12/2020

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. BCTT_Co cau lai nen kinh te_16.12.2020.pdf_20201227205901.pdf
2. 1.1. PHU LUC I_TINH HINH THUC HIEN CAC CHI TIEU.pdf_20201227205902.pdf
3. 1.2. PHU LUC II_HIEN TRANG TRIEN KHAI CAC NHIEM VU.pdf_20201227205902.pdf
4. 1.3. PHU LUC III_CAC NEN TANG SO MAKE IN VIETNAM.pdf_20201227205902.pdf
5. 2. BCTH_Co cau lai nen kinh te_16.12.2020.pdf_20201227205902.pdf
6. 3. Phu luc 1 (form 2019)_Nhiem vu theo 27_15.12.20.pdf_20201227205905.pdf
7. 4. Phu luc 2_VBCS-15.12.20.pdf_20201227205905.pdf
8. 131BC.PDF_20201227205906.pdf
9. 8652 BC-BKHDT 25122020 BC 5 nam phục vụ Hoi nghi Chinh phu.pdf_20201227205906.pdf
10. 10883_BC-VPCP_26122020_4-signed.pdf_20201227205907.pdf
11. 10884_BC-VPCP_26122020_11-signed-1.pdf_20201227205908.pdf
12. Báo cáo do Truong Hoa Bình trình bày.pdf_20201227205908.pdf
13. Bao cao giai ngan 12 thang nam 2020.pdf_20201227205908.pdf
14. Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.pdf_20201227205908.pdf
15. Bao cáo PTTg Vũ Đức Đam trình bày.pdf_20201227205909.pdf
16. Bao cao tom tắt PTTg PBM trình bày.pdf_20201227205909.pdf
17. BaocaoCCHCnam2020.pdf_20201227205909.pdf
18. BaocaoTOMTATcchc2020.pdf_20201227205910.pdf
19. BC 8584 - Tong ket NQ 01.2020 (25.12.2020)- chuan.pdf_20201227205911.pdf
20. BC.HopCP.T12.2020.CT.pdf_20201227205912.pdf
21. BC_8558_BKHDT_KTXH thang 122020 - final(30-12).pdf_20201227205912.pdf
22. BKHDT_8565_BC-BKHDT_24.12.2020.pdf_20201227205913.pdf
23. BKHDT_8566_BC-BKHDT_24.12.2020.pdf_20201227205913.pdf
24. Bo KHDT_NQ35__8245.pdf_20201227205914.pdf
25. Dự thảo NQ 02 năm 2021_23.12.2020.pdf_20201227205914.pdf
26. DuthaoNQ01_2021.pdf_20201227205914.pdf
27. GioithieutomtatNQ01_2021.pdf_20201227205914.pdf
28. PhulucNQ01_2021.pdf_20201227205915.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 6054
Đã truy cập: 2013369