Chi tiết

 

Trao Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Ngày 30-01-2021 - Lượt xem: 449

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang. Vừa qua, Sở Công Thương tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có Ban Giám đốc đốc Sở, đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đối với ông Nguyễn Hoa Vinh

- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đối với ông Nguyễn Hoài Thanh

- Trao quyết định giải quyết thôi việc theo Nghị định 108 đối với ông Nguyễn Văn Nguyên, chuyên viên phòng Thanh tra Sở.