Chi tiết

 

Hậu Giang có 1.974 doanh nghiệp hoạt động thực chất tăng 211 doanh nghiệp so với năm 2017

Ngày 20:00:14 10-06-2022 - Lượt xem: 109

Đây là kết quả do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021 công bố tại Hội nghị tổng kết Cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vào ngày 10/6, dự Hội nghị có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp trong tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính, tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai thực hiện từ ngày 01/3/2021. Qua kết quả tổng điều tra kinh tế, Tỉnh hiện có 2.814 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thuộc đối tượng phải thu thập thông tin, tính đến ngày 31/12/2020 toàn tỉnh có 1.974 doanh nghiệp đang hoạt động thực chất, tăng 211 doanh nghiệp so với tổng điều tra kinh tế năm 2017. Về số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có 43.613 đối tượng phải thu thập thông tin, tăng 5.775 cơ sở so với năm 2017; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ổn định chỉ giảm 1 cơ sở; riêng đơn vị sự nghiệp giảm nhiều 130 đơn vị so với năm 2017, do một số đơn vị đã sáp nhập lại; đối với Cơ sở hành chính, tỉnh Hậu Giang hiện có 319 cơ sở, giảm 14 cơ sở so với tổng điều tra năm 2017.

Cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần này được các đơn vị đánh giá chất lượng, đúng tiến độ, dữ liệu tốt, áp dụng 100% phiếu điện tử (Webfom và Capi) đảm bảo nhanh chóng, chất lượng, hạn chế sai sót, quy trình thực hiện được kiểm tra, giám sát, so sánh, đối chiếu chặt chẽ, làm sạch, nghiệm thu hoàn thiện và bàn giao dữ liệu điều tra theo đúng Hướng dẫn số 172/HD-TCTK của Tổng Cục Thống kê, đây sẽ là căn cứ để lãnh đạo quản lý các cấp làm căn cứ chính xác trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để đảm bảo sử dụng tốt dữ liệu điều tra, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện kết quả các nội dung của Cuộc Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng cục Thống kê, kịp thời công bố kết quả khi được Trung ương thông báo chính thức trong cả nước; đồng thời hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm cho những cuộc điều tra sau này. Cục Thống kê tỉnh cần chủ động cung cấp kết quả sơ bộ cho đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và biên soạn các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và các đối tượng sử dụng thông tin theo quy định. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh định hướng, giải pháp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở thực trạng kết quả cơ sở hành chính nhằm phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các sở, ban, ngành và địa phương cần nghiên cứu thêm dữ liệu cuộc tổng điều tra trong xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển giai đoạn tới.