Chi tiết

 

Hậu Giang ghi nhận 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2022

Ngày 07:48:02 30-04-2022 - Lượt xem: 142

Danh mục đề tài, dự án năm 2022 góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Ngày 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2022 chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng và các chuyên gia phản biện để đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021, xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2022.

Năm 2021, Hội đồng tư vấn tỉnh xét duyệt thực hiện 11 nhiệm vụ khoa học công nghệ và 1 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Nhìn chung các nhiệm vụ được Hội đồng tư vấn thông qua đều có tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì tham gia thực hiện, kết quả nghiên cứu và các nhiệm vụ tạo ra đáp ứng nhu cầu đặt hàng, được cơ quan đặt hàng tiếp nhận ứng dụng và đưa vào thực tế đạt tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, hiện nay còn 4 nhiệm vụ vẫn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Công tác nghiệm thu kết quả nghiên cứu có 7 nhiệm vụ KH&CN đã hết thời hạn nghiên cứu, Sở KH&CN đã nghiệm thu chính thức 6 đề tài cấp tỉnh, 1 nhiệm vụ đề tài cấp bộ, đạt mục tiêu đề ra, sản phẩm đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Về công tác chuyển giao và ghi nhận kết quả triển khai ứng dụng nghiên cứu vào thực tế từ giai đoạn 2018 - 2019, Sở KH&CN đã chuyển giao 19 nhiệm vụ, kết quả có 16 đề tài, dự án ứng dụng tốt chiếm 84%, 3 đề tài chưa có kế hoạch ứng dụng chiếm 16%, riêng lĩnh vực nông nghiệp có 7 đề tài, dự án được ứng dụng tốt chiếm 70%. Các đề tài, dự án đều được số hóa đăng trên website của Thư viện tỉnh và cơ sở dữ liệu của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ cho bạn đọc. Một số đề tài, dự án khi ứng dụng vào thực tế đã đạt kết quả nổi bật như: các mô hình canh tác thích hợp trên vùng đất bị nhiễm mặn; Điều tra cơ bản đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học; Giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Thành viên Hội đồng đánh giá hiệu quả ứng dụng, tính cấp thiết của từng đề tài

Năm 2022, Sở KH&CN đã tiếp nhận 71 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN từ các sở, ban, ngành trong tỉnh, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước. Qua rà soát, chọn lọc dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Sở KH&CN đã chọn lọc được 23 đề xuất, đặt hàng đưa vào danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 11 đặt hàng ở lĩnh vực nông nghiệp; 5 đặt hàng ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; 5 đặt hàng ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 2 đặt hàng ở lĩnh vực y dược. Sau khi đánh giá hiệu quả ứng dụng, tính cấp thiết của từng đề tài, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua, kết quả có 13 nhiệm vụ được thống nhất triển khai trong năm 2022, tăng 02 nhiệm vụ so với năm 2021.

Danh mục sơ bộ nhiệm vụ KH&CN năm 2022 đã đảm bảo yêu cầu thực hiện theo hình thức đặt hàng, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và ưu tiên các nhiệm vụ có sự tham gia của các doanh nghiệp trong tỉnh, có tính cấp thiết cao, có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ an ninh quốc phòng của Tỉnh, đặc biệt là góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Không trùng lắp nội dung các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách tỉnh đã và đang thực hiện tại tỉnh Hậu Giang…

An Nhiên


Đang online: 16
Hôm nay: 20031
Đã truy cập: 7552292