Chi tiết

 

Vị Thủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Chỉ đạo 35 huyện năm 2022

Ngày 08:44:40 03-08-2022 - Lượt xem: 62

Sáng ngày 26/7/2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện Vị Thủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Ban chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện, thành viên nhóm cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện, nhóm cộng tác viên 35 của các chi, đảng bộ trực thuộc huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Tống Huy Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hướng dẫn chuyên đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn phương pháp và tổ chức thực hành bóc gỡ các tin, bài sai sự thật, xấu độc, chống phá.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, cũng như kỹ năng nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo 35 huyện, nâng cao chất lượng và đổi mới các hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện, giúp cho các cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vây, Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng , là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nồng cốt, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Chỉ đạo 35 huyện năm 2022 giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; kỹ năng nắm bắt các thông tin xấu độc, chủ động bảo vệ Đảng trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                       Bích Hạnh


Đang online: 9
Hôm nay: 5863
Đã truy cập: 9494631