chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Nâng mức chi kinh phí cho công tác hoàn thiện, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/9/2022

Ngày 24-08-2022 - Lượt xem: 230

Ngày 06/7/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó đối với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, mức chi cụ thể như sau:

- Chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 1.500.000 đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 950.000 đồng/đề cương;

- Chi soạn thảo văn bản: văn bản ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4.800.000 đồng/dự thảo văn bản; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi 4.000.000 đồng/dự thảo văn bản;

- Chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật:

+ Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: mức chi 3.000.000 đồng/tờ trình.

+ Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý: mức chi 900.000 đồng/ bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản ban hành mới, thay thế; 600.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với văn bản sửa đổi, bổ sung.

+ Báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, thành viên hội đồng thẩm định, báo cáo tham luận: mức chi 500.000 đồng/báo cáo đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới hoặc thay thế; 300.000 đồng/báo cáo đối với các văn bản sửa đổi, bổ sung.

+ Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: mức chi 8.000.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo (nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới): mức chi 2.000.000 đồng/báo cáo.

+ Bản đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản (nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính): mức chi 2.000.000 đồng/bản đánh giá thủ tục hành chính.

+ Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: mức chi 4.000.000 đồng/báo cáo.

+ Báo cáo kinh nghiệm nước ngoài liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: mức chi 3.000.000 đồng/báo cáo.

- Chi soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản của cơ quan thẩm định: văn bản góp ý: mức chi 350.000 đồng/văn bản; báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra: mức chi 750.000 đồng/báo cáo.

- Chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, tờ trình văn bản, dự thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân: mức chi 300.000 đồng/lần chỉnh lý.

- Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị và họp báo:

+ Tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị phục vụ công tác xây dựng dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản; điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật: chủ trì: mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp; các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp; ý kiến tham luận bằng văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân mức chi 400.000 đồng/văn bản.

+ Tham dự cuộc họp báo công bố luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành: người chủ trì cuộc họp: mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp; các thành viên tham dự: mức chi 70.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu dịch: Dịch tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: mức chi 150.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch); dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: mức chi 180.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch); dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số: mức chi 150.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch); hiệu đính tài liệu dịch: mức chi 60.000 đồng/trang (350 từ/trang tài liệu được dịch); đối với một số ngôn ngữ không phổ thông mức chi biên dịch được phép tăng 30% so với mức chi dịch tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số.

- Chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập: trong trường hợp đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập thì mức chi 1.500.000 đồng/văn bản.

Thông tư số 42/2022/TT-BTC ban hành đã kịp thời bổ sung đầy đủ, toàn diện các nội dung chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều mức chi theo hướng tăng lên so với Thông tư 338/2016/TT-BTC, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, việc tăng mức chi sẽ thu hút được nhiều chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022./.

                                                                                                                        Lê Thị Liếu


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 2
Hôm nay: 3949
Đã truy cập: 1683336