chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Tuyên truyền, phổ biến các luật được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Ngày 15-08-2022 - Lượt xem: 82

                                                                                 Huỳnh Diệu

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, nội dung triển khai các Luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng) tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng tỉnh làm đầu mối trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Hội đồng cấp huyện tổ chức triển khai theo quy định. Đồng thời, đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Hội đồng cấp huyện chịu trách nhiệm triển khai sâu rộng trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình và các đối tượng có liên quan, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai các văn bản luật nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp huyện hướng dẫn kịp thời đến cấp xã.

Riêng, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến nội dung các văn bản luật nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 28. KH tuyên truyền PB các luật mới.pdf_20220815091436.pdf

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 3
Hôm nay: 6766
Đã truy cập: 1276485