Xem chi tiet tin - UBND huyện Long Mỹ

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ từ ngày 14/02 đến 18/02/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Ngày 11-02-2022

THỨ HAI: NGÀY 14/02/2022

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự, giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (có Giấy mời riêng);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp PTNT. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp PTNT huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch và các Đ/c Phó Chủ tịch họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Thanh tra, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án ĐT-XD; Đ/c Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hưng, Đ/c Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn và xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ BA: NGÀY 15/02/2022

          - 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2022 trên địa bàn huyện;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Mời lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện, giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp trao đổi việc xây dựng Nhà lưu niệm cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và thông tin chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp nghe báo cáo kết quả xử lý các nội dung phản ánh của hộ dân. Mời lãnh đạo Thanh tra, Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thường trực UBND thị trấn Vĩnh viễn và Thường trực UBND xã Lương Nghĩa cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời).

THỨ TƯ: NGÀY 16/02/2022

- 06 giờ, Đ/c Chủ tịch và Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ dự Lễ Giao, nhận quân và đưa quân năm 2022 huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- 08 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh họp nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lĩnh vực phát triển công nghiệp), giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 14 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải cùng Thường trực UBND tỉnh dự họp với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: NGÀY 17/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch làm việc tại cơ quan;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ kiểm tra các bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng đi (lịch thay Giấy mời);

- 08 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải nghe báo cáo xử lý vi phạm tại ngã ba cầu của tuyến đường bê tông chống Mỹ xã Xà Phiên. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thường trực UBND xã Xà Phiên cùng dự, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Xà Phiên chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 09 giờ, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và khối nghiên cứu tổng hợp về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hướng tới. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện;

13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch họp đánh giá, xếp loại thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND và Chủ tịch các xã, thị trấn. Mời Thủ trưởng các cơn quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ cùng Thường trực UBND tỉnh làm việc về kế hoạch triển khai các Chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Mời lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải họp cùng Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lĩnh vực phát triển nông nghiệp), giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung.  Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: NGÀY 18/02/2022

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch nghe báo cáo tình hình thực hiện kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự, Phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện (lịch thay Giấy mời);

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp cùng Thường trực UBND tỉnh nghe nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lĩnh vực phát triển đô thị), giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp cùng Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lĩnh vực du lịch). Giao phòng Văn hóa và thông tin chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải làm việc tại cơ quan;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Chủ tịch cùng Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Hoàng Vũ họp Ban Thường vụ Huyện ủy đóng góp báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Điểm tại phòng họp Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy)./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lịch tuần ngày 14-02 den 18-02.dc lan 2.doc.docx_20220217075551.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 605
Đã truy cập: 499345
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.