Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp giữa năm 2022) Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 14-07-2022

 

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Chín Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

1

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

15/NQ-HĐND

2

Nghị quyết số  16/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

16/NQ-HĐND

3

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022.

17/NQ-HĐND

4

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2).

18/NQ-HĐND

5

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

19/NQ-HĐND

6

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

20/NQ-HĐND

7

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh (lần 2).

21/NQ-HĐND

8

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

22/NQ-HĐND

9

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

23/NQ-HĐND

10

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

06/2022/NQ-HĐND

11

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

07/2022/NQ-HĐND

12

Nghị quyết số  08/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang.

08/2022/NQ-HĐND

13

Nghị quyết số  09/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

09/2022/NQ-HĐND

14

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2022 - 2025.

10/2022/NQ-HĐND

15

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

11/2022/NQ-HĐND

16

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ Thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

12/2022/NQ-HĐND

17

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

13/2022/NQ-HĐND

18

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

14/2022/NQ-HĐND

19

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

15/2022/NQ-HĐND

20

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2).

16/2022/NQ-HĐND

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. File scan NQ hoàn chỉnh.rar_20220714175103.rar