Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm 2021), khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 19-12-2021

STT

Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm 2021), khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

1

Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

29/NQ-HĐND

2

Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030

30/NQ-HĐND

3

Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Công tác xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm: Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng giao thông; hỗ trợ, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình kinh tế có hiệu quả; bảo vệ môi trường"

31/NQ-HĐND

4

Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

32/NQ-HĐND

5

Nghị quyết Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

33/NQ-HĐND

6

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha)

34/NQ-HĐND

7

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1)

35/NQ-HĐND

8

Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022

36/NQ-HĐND

9

Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hậu Giang

37/NQ-HĐND

10

Nghị quyết Về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022

38/NQ-HĐND

11

Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

39/NQ-HĐND

12

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

40/NQ-HĐND

13

Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

25/2021/NQ-HĐND

14

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030

26/2021/NQ-HĐND

15

Nghị quyết Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

27/2021/NQ-HĐND

16

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

28/2021/NQ-HĐND

17

Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

29/2021/NQ-HĐND

18

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

30/2021/NQ-HĐND

19

Nghị quyết Quy định các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

31/2021/NQ-HĐND

20

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

32/2021/NQ-HĐND

21

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

33/2021/NQ-HĐND

22

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

34/2021/NQ-HĐND

23

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

35/2021/NQ-HĐND

24

Nghị quyết Bổ sung Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định đối tượng cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

36/2021/NQ-HĐND

25

Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025

37/2021/NQ-HĐND

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Nghị quyết Kỳ họp thứ năm - 2021-1.rar_20211220082451.rar