Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 24-06-2022

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

1

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

09/NQ-HĐND

2

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về trương đầu tư Dự án: Khu tái định cư Mái dầm

10/NQ-HĐND

3

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

11/NQ-HĐND

4

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2

12/NQ-HĐND

5

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án: Khu tái định cư Tân Hòa

13/NQ-HĐND

6

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang

14/NQ-HĐND