Xem chi tiết tin - Văn phòng HĐND Tỉnh

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp cuối năm 2020) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 02-12-2020

STT

NỘI DUNG

Download File

Ghi chú

I

Nội quy và chế độ cho đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 19

Tải về

 

II

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

III

Nội dung các Báo cáo chính tại Hội trường

 

 

1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh.

1942/BC-UBND

 

2

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

145/BC-HĐND

 

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 19 HĐND tỉnh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của UBMTTQVN tỉnh.

218/BC-MTTQ-BTT

 

4

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tải về

 

5

Báo cáo về việc thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020 và giải pháp thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 của UBND tỉnh.

1941/BC-UBND

 

6

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh.

80/BC-TA

 

7

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

239/BC-VKS

 

8

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

208/BC-THADS

 

9

Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1937/BC-UBND

 

10

Báo cáo của UBND tỉnh về phòng chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

1940/BC-UBND

11

Báo cáo của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

1939/BC-UBND

12

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh

69/BC-HĐND

 

13

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh

19/BC-HĐND

 

14

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh

29/BC-HĐND

 

IV

Nội dung các Tờ trình

Download File

 

1

Tờ trình về  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

1957 /TTr-UBND

 

2

Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2021

1951/TTr-UBND

 

3

Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2021

1946/TTr-UBND

 

4

Tờ trình phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

1949/TTr-UBND

 

5

Tờ trình dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hậu Giang.

1950/TTr-UBND

 

6

Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2020.

1947/TTr-UBND

 

7

Tờ trình về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025.

1956/TTr-UBND

 

8

Tờ trình quy định chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1944/TTr-UBND

 

9

Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cầu số 01, đường số 05 và đường số 01 thuộc khu trung tâm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

1938/TTr-UBND

 

10

Tờ trình chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025”

1952/TTr-UBND

 

11

Tờ trình “về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021”.

1955/TTr-UBND

 

12

Tờ trình thông qua Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1948/TTr-UBND

 

13

Tờ trình thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đối khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030.

1942/TTr-UBND

14

Tờ trình chủ trương đầu tư dự án Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu.

1945/TTr-UBND

15

Tờ trình cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

1937/TTr-UBND

16

Tờ trình thông qua Đề án Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020 - 2025.

1953/TTr-UBND

17

Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021- 2025.

1941/TTr-UBND

18

Tờ trình cho ý kiến đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

1940/TTr-UBND

19

Tờ trình giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

1954/TTr-UBND

20

Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

149/TTr-HĐND

V

Dự thảo các Nghị quyết 

Tải về

File nén

VI Nội dung các Báo cáo nghiên cứu Tải về File nén

Đang online: 1
Hôm nay: 288
Đã truy cập: 83231
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.