xem chi tiet tin - Văn phòng điều phối Nông thôn mới

 

Lịch công tác VPĐPNTM tỉnh từ 22/02/2021 đến 26/02/2021

Ngày 01-03-2021

LỊCH CÔNG TÁC

Đ/c Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng ĐPNTM tỉnh

 (từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021)

THỨ 2 – NGÀY 22/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút, Họp cơ quan.
 • 13 giờ 00 phút, Làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 23/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Khảo sát xã Đông Phước về tình hình xây dựng NTM.
 • 13 giờ 30 phút. Khảo sát xã Phú Hữu về tình hình xây dựng NTM.

THỨ 4 - NGÀY 24/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Khảo sát xã Tân Long về tình hình xây dựng NTM.
 • 13 giờ 00 phút. Làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 25/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Khảo sát xã Vĩnh Thuận Tây về tình hình xây dựng NTM.
 • 13 giờ 30 phút. Khảo sát xã Long Trị A về tình hình xây dựng NTM nâng cao.

THỨ 6 - NGÀY 26/02/2021:

 • Làm việc tại cơ quan.

--------------------------------------------------------------

LỊCH CÔNG TÁC

Công chức Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

 (từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021)

THỨ 2 – NGÀY 22/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Họp cơ quan.
 • 13 giờ 00 phút. Công chức làm việc tại cơ quan.

THỨ 3 – NGÀY 23/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly Khảo sát xã Đông Phước về tình hình xây dựng NTM. (theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Ly Khảo sát xã Phú Hữu về tình hình xây dựng NTM. (theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Luân họp về Kế hoạch thực hiện dự án nông nghiệp bền vững năm 2021, Điểm tại Sở NN&PTNT tỉnh.
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 4 - NGÀY 24/02/2021:

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly Khảo sát xã Tân Long về tình hình xây dựng NTM. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 5 - NGÀY 25/02/2021

 • 07 giờ 30 phút. Đ/c Ly Khảo sát Khảo sát xã Vĩnh Thuận Tây về tình hình xây dựng NTM. (theo lịch lãnh đạo)
 • 13 giờ 30 phút. Đ/c Ly Khảo sát Khảo sát xã Long Trị A về tình hình xây dựng NTM nâng cao. (theo lịch lãnh đạo)
 • Công chức còn lại làm việc tại cơ quan.

THỨ 6 - NGÀY 26/02/2021:

 • Công chức làm việc tại cơ quan.

  Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- Niêm yết;

- Website VPĐP;

- Lưu: VT.

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         

                                                                                     Huỳnh Thành Hữu                                                                                    


VĂN BẢN BAN HÀNH tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 320
Đã truy cập: 95725
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.